Algemene voorwaarden

ravesafe chevron
ravesafe Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op producten en leveringen van RAVE SAFE® Hearing Protection Online Shop.
Kloosterstraat 37A, 9717 LB Groningen

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RAVE SAFE. Daarbij ook op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen RAVE SAFE en de besteller.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Daarbij is RAVE SAFE gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer RAVE SAFE gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden RAVE SAFE niet.
 4. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie. Deze kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door RAVE SAFE is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. RAVE SAFE kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RAVE SAFE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

 Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de besteller het product wenst te behouden. Indien de besteller van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan RAVE SAFE retourneren.

 Kosten in geval van herroeping

 1. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending voor RAVE SAFE.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal RAVE SAFE dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door RAVE SAFE of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. RAVE SAFE kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is RAVE SAFE niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 Conformiteit en Garantie

 1. RAVE SAFE staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat RAVE SAFE er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan RAVE SAFE schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en bewerkt of door derden heeft laten repareren en bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van RAVE SAFE en op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 Levering en uitvoering

 1. RAVE SAFE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan RAVE SAFE heeft doorgegeven.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding zal RAVE SAFE het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen. Dit is binnen 14 dagen na ontbinding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal RAVE SAFE zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en vermissing van producten berust bij RAVE SAFE. Dat is tot het moment van bezorging aan de consument. Of een vooraf aangewezen en aan RAVE SAFE bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Betaling

 1. Voor de betaling kan de consument uitsluitend gebruik maken van de door RAVE SAFE aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RAVE SAFE te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft RAVE SAFE behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Klachtenregeling

 1. RAVE SAFE beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij RAVE SAFE, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij RAVE SAFE ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RAVE SAFE binnen de termijn van 14 dagen geantwoord. Daarbij komt een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van RAVE SAFE niet op, tenzij RAVE SAFE schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door RAVE SAFE zal er worden beoordeeld of de producten kosteloos worden vervangen of gerepareerd.

 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen RAVE SAFE en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is alleen Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Heb je vragen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden? Bekijk dan even onze FAQ of neem contact met ons op.